ALGEMENE VOORWAARDEN


Algemene voorwaarden 247auto.nl
Tot stand gekomen op 15 juli 2013.
Algemene Voorwaarden 247auto.nl, gevestigd aan Jan van Eijcklaan 2-4, 3723BC, te Bilthoven.

Definities
In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Algemene Voorwaarden: De algemene voorwaarden als hierna vermeld.
247auto.nl: 247auto.nl, gevestigd aan Jan van Eijcklaan 2-4,
3723BC , te Bilthoven.

Bieder: Degene die via 247auto.nl een bod op een veiling doet.
Dienst: Alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die 247auto.nl voor of
ten behoeve van de Opdrachtgever heeft verricht.
Geldbedragen: De eventuele bedragen voor Opdrachtgever zijn inclusief BTW en
bedragen voor Bieder zijn inclusief BTW.
Honorarium: De financiële vergoeding die voor uitvoering van de opdracht met de
bieder is overeengekomen. Deze zijn exclusief BTW.
Dienstverlening op afstand: De overeenkomst tussen de opdrachtgever en 247auto.nl, waarbij in het
kader van een door de 247auto.nl georganiseerd systeem voor
dienstverlening op afstand, tot het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand, zoals een website, telefoon of andere communicatiemiddelen.
Koopovereenkomst: De overeenkomst gesloten tussen de opdrachtgever en de bieder.
Opdracht: De overeenkomst van opdracht tot dienstverlening.
Opdrachtgever: Degene die de gelding van deze algemene voorwaarden heeft aanvaard
en opdracht heeft gegeven tot het verrichten van de dienst.
Overeenkomst: Elke overeenkomst gesloten tussen 247auto.nl en de opdrachtgever.
Website: www.247auto.nl

Artikel 1. Werkingssfeer
1.1 Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere offerte en Overeenkomst gesloten tussen 247auto.nl en de Bieder, tenzij van deze Algemene Voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

1.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met 247auto.nl, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.

1.3 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere Algemene Voorwaarden van de Bieder wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.4 Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de Algemene Voorwaarden voor al het overige in stand. In geval van deze situatie treden 247auto.nl en de Opdrachtgever in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.

1.5 Afwijkingen van de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk met 247auto.nl zijn overeengekomen.


Artikel 2. Offertes
2.1 Offertes worden (bij voorkeur) schriftelijk en/of elektronisch gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.

2.2 Offertes zijn gedurende 3 dagen geldig. Offertes vervallen wanneer deze termijn is verlopen.

2.3 247auto.nl kan niet aan zijn offertes worden gehouden indien de Opdrachtgever, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

2.4 Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod dan is 247auto.nl daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij 247auto.nl anders aangeeft.

2.5 Een samengestelde prijsopgave verplicht 247auto.nl niet tot het verrichten van een gedeelte van de Opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.


Artikel 3. Aanmelding veiling

3.1 De Opdrachtgever kan zijn auto op de Website aanmelden voor een veiling.

3.2 De Overeenkomst komt tot stand doordat zodra de Opdrachtgever de autogegevens en de kenteken van de te veilen auto heeft ingevoerd op de Website en akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden van 247autoverkopen.nl.

3.3 247auto.nl plaatst de auto in de veiling zodra de Opdrachtgever de algemene voorwaarden heeft geaccepteerd.

3.4 Zodra de auto op de veiling is geplaatst bestaat de mogelijkheid dat Bieders op de auto kunnen bieden.


Artikel 4. Overeenkomst
4.1 De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

4.2 De Opdrachtgever heeft drie dagen bedenktijd. Gedurende bedenktijd is de bieder niet gerechtigd het bod te annuleren. Na het bevestigen en akkoord gaan met de verkoopsprijs en de algemene voorwaarden is de Opdrachtgever verplicht de auto te verkopen.

4.3 In de bedenktijd van de Opdrachtgever verplicht Bieder zich tot kopen zodra de overeenkomst is opgemaakt. Zolang er geen akkoord is gegeven voor verkoop is de opdrachtgever vrij om te handelen.

4.4 Bij schending van één van de bepalingen zoals vermeld in de overeenkomst of verstrekken van valse informatie, verbeurt 247auto.nl een directe, zonder ingebrekestelling, opeisbare boete van 15% van de verkoopwaarde, met een minimum van 1000 Euro per overtreding na mededeling van de ontdekking daarvan door 247auto.nl. Naast deze boete kan 247auto.nl ook volledige schadevergoeding vorderen.
In het laatste geval bestaat de kans dat 247auto.nl een gerechtelijke procedure start, aangifte doet en dat u direct wordt uitgesloten van alle toekomstige veilingen.


Artikel 5. Gegevens veiling
5.1 De Opdrachtgever verstrekt tijdig alle gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, aan 247auto.nl. de uitvoering van de Overeenkomst, aan 247auto.

5.2 De Opdrachtgever verstrekt in ieder geval de autogegevens en het kentekenbewijs van de te veilen auto aan 247auto.nl.

5.3 247auto.nl is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook.


Artikel 6. Aanbod en bieden
6.1 Het veilingaanbod wordt geplaatst onder vermelding van naam, geldigheidsduur en -prijs.

6.2 Het bieden geschiet in euro’s. De Bieder kan vanaf € 25,00 bieden.

6.3 De Opdrachtgever kan zolang de veiling nog niet is begonnen wijzigingen aanbrengen in op het ingebrachte voertuig.

6.4 247auto.nl noch de Opdrachtgever kan niet aan zijn aanbiedingen worden gehouden indien de Bieder, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

6.5 247auto.nl heeft het recht om zonder opgave van redenen het veiling aanbod van de Opdrachtgever te beëindigen op grond van dringende redenen.


Artikel 7. Veilingvoorwaarden
7.1 Het veiling bod is onherroepelijk en kan niet worden herroepen door de Bieder. De Bieder kan het geboden bedrag niet terugvorderen van 247auto.nl.

7.2 Een veiling sluit wanneer de geldigheidsduur is verlopen.

7.3 Indien de veiling gesloten is komt tussen de hoogste Bieder en 247auto.nl pas een veilingovereenkomst tot stand wanneer de Opdrachtgever het hoogste bod heeft aanvaard.

7.4 De Opdrachtgever krijgt nadat de veiling is gesloten het hoogste bod per mail toegestuurd. De Opdrachtgever heeft het recht dit bod te aanvaarden of af te wijzen. Als u, de Bieder, het hoogste bod doet en u hier niet aan houdt, krijgt u automatisch een boete van 500 EUR en wordt u uitgesloten van verdere deelname.

7.5 De Opdrachtgever heeft een bedenktijd van drie dagen om het bod te accepteren. Na de bedenktijd vervalt het bod en zal de auto opnieuw worden geveild of 247auto.nl gaat telefonisch op zoek naar het beste bod voor de auto van de Opdrachtgever.

7.6 Indien een Bieder een veiling heeft gewonnen en de Opdrachtgever het bod heeft aanvaard, is de Bieder verplicht om de gewonnen auto af te nemen.

7.7 De Bieder krijgt zo spoedig mogelijk nadat de Opdrachtgever het bod heeft aanvaard een bevestigingsmail waarin vermeld staat hoe de veiling verder wordt afgehandeld.

7.8 In geval de Opdrachtgever het bod van de Bieder heeft aanvaardt komt er van rechtswege een verkoopovereenkomst tussen de Opdrachtgever en de Bieder tot stand. In dit geval stelt 247auto.nl automatisch een verkoopovereenkomst op
Artikel 8. Afwikkeling veiling

8.1 Zodra de veiling tot stand is gekomen en 247auto.nl de verkoopovereenkomst heeft verstuurd, dient de Bieder binnen 2 dagen een afspraak te maken voor de levering en binnen 14 dagen de transactie af te handelen met de Opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen.
De Opdrachtgever is verplicht bij de levering de auto te leveren in ieder geval te leveren inclusief de volgende onderdelen:
- sleutels, reservesleutels;
- eventuele codekaarten, alarmcertificaten;
- kentekenbewijs;
247auto.nl garandeert niet dat auto’s geleverd worden met een tweede sleutel, instructieboekje en/of serviceboekje.

8.2 De Opdrachtgever is niet verplicht één van de bovenstaande onderdelen te leveren indien 247auto.nl en de Opdrachtgever in de Overeenkomsten hiervan af zijn geweken.

8.3 Alvorens de Bieder overgaat tot inspectie van de auto, is de Opdrachtgever verplicht zich te legitimeren als de rechtmatige eigenaar van de auto.

8.4 Bieder inspecteert tijdens de levering de auto van de Opdrachtgever op gebreken en op de juistheid van de gegevens en informatie die geplaatst is op de Website. De Bieder heeft het recht om tijdens de inspectie een proefrit te maken.

8.5 De Bieder inspecteert tijdens de levering de auto van de Opdrachtgever op gebreken en op de juistheid van de gegevens en informatie die geplaatst is op de Website.

8.6 Indien er geen gebreken zijn en de opgegeven gegevens en informatie correct is, is de Bieder verplicht het verkoopbedrag te voldoen aan de Opdrachtgever.

8.7 Indien er gebreken zijn en/of de opgegeven gegevens en informatie incorrect is, mag de Bieder een lager bod doen. De Opdrachtgever heeft het recht dit bod te accepteren of te weigeren. Rekening houdende met artikel 9.5.

8.8 Indien er gebreken zijn en/of de opgegeven gegevens en informatie incorrect is, vermeldt de Bieder dit aan 247auto.nl.

8.9 Mocht de opdrachtgever niet in het bezit zijn van een pand met showroom dan dient hij ten alle tijde de auto bij de verkoper af te halen.


Artikel 9. Onderzoek gebreken
9.1 De Bieder is verplicht de auto op het moment van de levering te controleren op zichtbare gebreken.

9.2 De Opdrachtgever vrijwaart 247auto.nl voor eventuele aanspraken van de Bieder, die in verband met de uitvoering van de koopovereenkomst schade lijden en welke aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, tenzij deze aanspraken het gevolg zijn van grove schuld of opzet van de kant van 247auto.nl en de Opdrachtgever aantoont dat hem ter zake geen enkel verwijt treft.

9.3 Indien het bovenstaande voordoet is 247auto bevoegd de koopovereenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt. Alsmede is 247auto bevoegd om volledige of aanvullende schadevergoeding te vorderen van de Opdrachtgever.

9.4 Wanneer er een claim wordt gemaakt t.a.v. Opdrachtgever moet deze gebaseerd zijn op netto onderdeelprijzen en arbeidskosten, dat betekent exclusief winst en belastingen.

9.5 In alle gevallen accepteer de bieder verschillen in waarde of gebreken aan de auto tot een bedrag van 300 EUR. Dit bedrag wordt altijd afgetrokken van de claim.


Artikel 10. Wijziging overeenkomst
10.1 Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, stelt 247auto.nl de partijen hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. De partijen zullen dan tijdig en in onderling overleg overgaan tot aanpassing van de Overeenkomst.

10.2 Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. 247auto.nl zal de partijen hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

10.3 Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële, kwantitatieve en/of kwalitatieve gevolgen zal hebben, zal 247auto.nl de Bieder hierover van te voren inlichten.

10.4 Indien een vast Honorarium en/of tarief is overeengekomen, zal 247auto.nl daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst van invloed is op de prijs. Hierbij zal 247auto.nl proberen te trachten, voor zover mogelijk, vooraf een prijsopgave doen.

10.5 247auto.nl zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan 247auto.nl kunnen worden toegerekend.

10.6 Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen de Opdrachtgever en 247auto.nl zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door alle partijen.


Artikel 11. Uitvoering overeenkomst
11.1 247auto.nl zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en zal zijn uiterste best doen om het beste veilingaanbod te krijgen op de te veilen auto van de Opdrachtgever.

11.2 247auto.nl staat de Bieder gedurende gehele veiling bij. Voor vragen en informatie over de koop en levering kan de Bieder gedurende de openingstijden van 247auto bij 247auto.nl terecht.

11.3 247auto.nl heeft het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepassing van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

11.4 247auto.nl heeft het recht om de Overeenkomst in fasen uit te voeren.

11.5 Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft 247auto.nl het recht om elk uitgevoerd gedeelte afzonderlijk te factureren en daarvoor betaling te verlangen. Indien en zolang deze factuur door de Opdrachtgever en/of Bieder niet wordt betaald, is 247auto.nl niet verplicht tot uitvoering van de volgende fase en heeft zij het recht de Overeenkomst op te schorten.

11.6 Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft 247auto.nl het recht de uitvoering van die onderdelen die tot de volgende fase of fasen behoren op te schorten zoals overeengekomen.

11.7 De Bieder verstrekt tijdig alle gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst of waarvan de Bieder redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, aan 247auto.nl.

11.8 Indien de voorgaande gegevens en instructies niet of niet tijdig worden verstrekt, dan heeft 247auto.nl het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. De extra kosten die worden gemaakt door de vertraging zijn voor rekening van de Bieder.


Artikel 12. Toegang website
12.1 247auto.nl is nimmer aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat de Website buiten werking was.


Artikel 13. Verwijdering veiling of website
13.1 247auto.nl behoudt zich het recht voor om de Bieder van de veiling te verwijderen.

13.2 247auto.nl heeft het recht zonder opgave van redenen een account van een Bieder te verwijderen van haar Website.

13.3 247auto.nl verwijdert de Bieder en/of haar account indien:
- de Bieder niet de veilingvoorwaarden van 247auto.nl in acht neemt;
- onjuiste of valse gegevens verstrekt;
- het onmogelijk maakt voor 247auto.nl om de door de Bieder verstrekte gegevens te
controleren.

13.4 De Bieder aanvaard de mogelijkheid dat zij en/of haar account verwijderd kan worden van de Website. 13.5 247auto heeft het recht de Bieder te geheel of gedeeltelijke te blokkeren of te verwijderen van de Website, indien de Bieder in strijd handelt met één van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden.


Artikel 14. Honorarium
14.1 Het Honorarium en/of de tarieven zijn voor de Bieder exclusief BTW.

14.2 Indien 247auto.nl bij het sluiten van de Overeenkomst een vast Honorarium en/of tarief overeenkomt, dan is 247auto.nl gerechtigd tot verhoging van dit Honorarium of tarief, ook wanneer het Honorarium of tarief
oorspronkelijk niet onder voorbehoud is gegeven. Indien 247auto.nl het voornemen heeft het Honorarium te wijzigen, stelt zij de Bieder hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

14.3 247auto.nl zal de Bieder in geval van het voornemen tot verhoging van het Honorarium of tarief in kennis stellen. 247auto.nl zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging in zal gaan vermelden.


Artikel 15. Uitvoeringstermijnen
15.1 De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd binnen 2 weken, tenzij anders overeengekomen.

15.2 Indien voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is die termijn slechts indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn.

15.3 Indien 247auto.nl gegevens of instructies nodig heeft van de Bieder, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, verandert er niets aan de levertijd nadat de Bieder deze aan 247auto.nl heeft verstrekt. De Opdrachtgever en de Bieder blijven verantwoorderlijk voor de levering binnen de afgesproken levertermijn.

15.4 Bij overschrijding van een uitvoeringstermijn zal 247auto.nl de Bieder schriftelijk en/of per e-mail in gebreke te stellen, waarbij de Bieder alsnog een redelijke termijn, in overleg met de Opdrachtgever, wordt geboden om uitvoering te geven aan de Overeenkomst.

15.5 Een ingebrekestelling is niet nodig wanneer de levering blijvend onmogelijk is geworden of anderszins is gebleken dat 247auto.nl zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet zal nakomen. Gaat de Bieder binnen deze termijn niet over tot aankoop, dan heeft de 247auto.nl het recht de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te verlangen.


Artikel 16. Risico-overgang
16.1 De zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, zijn tot het tijdstip van het in macht brengen van de zaken aan de Bieder voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

16.2 Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat op de Bieder over op het moment waarop zaken in de macht van de bieder of een door de Bieder aan te wijzen derde worden gebracht.


Artikel 17. Betaling
17.1 Betaling vindt plaats in contanten op het tijdstip van de koop of levering, tenzij anders is overeengekomen.

17.2 Betaling achteraf dient te geschieden binnen 2 werkdagen na levering. Deze regeling is alleen van toepassing indien het voertuig per transport wordt afgeleverd.

17.3 Indien de Bieder en de Opdrachtgever ervoor kiezen dat de levering per transport plaatsvinden, wordt het kentekenbewijs pas na het voldoen van de betaling per post aangetekend verstuurd naar de Bieder.

17.4 Indien de Bieder ervoor kiest de auto zelf op te halen dient het verkoopbedrag tijdens levering voldaan te worden.

17.5 De Opdrachtgever schrijft geen factuur uit. Enkel opdrachtgevers met een auto waar BTW-regeling van toepassing is schrijven een factuur uit.

17.6 In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van 247auto.nl en de verplichtingen van de Bieder jegens 247auto.nl onmiddellijk opeisbaar.

17.7 247auto.nl heeft het recht de door de Bieder gedane betalingen te laten strekken.

17.8 247auto.nl heeft het recht de betalingen in de eerste plaats te laten strekken in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tot slot in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.


Artikel 18. Incassokosten
18.1 Indien de Bieder in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Bieder. In ieder geval is de
Bieder incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd.

18.2 Indien 247auto.nl aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

18.3 De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de Bieder.


Artikel 19. Opschorting
19.1 Indien de Bieder een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, heeft 247auto.nl het recht de nakoming van de daartegenover staande verplichting op te schorten. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.

Voorts is 247auto.nl bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten indien:
- na het sluiten van de Overeenkomst 247auto.nl omstandigheden ter kennis zijn gekomen
die goede grond geven te vrezen dat de Bieder de verplichtingen niet zal nakomen;
- de Bieder bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de
voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
- zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de
Overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst
in redelijkheid niet van 247auto.nl kan worden gevergd.

19.2 247auto.nl behoudt het recht om schadevergoeding te vorderen.
Artikel 20 Ontbinding overeenkomst 247auto.nl

20.1 Indien de Bieder een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is 247auto.nl bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.

Voorts is 247auto.nl bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien:
- na het sluiten van de Overeenkomst 247auto.nl omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Bieder de verplichtingen niet zal nakomen;
- de Bieder bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
- er gebreken zijn aan de auto en/of de opgegeven gegevens en informatie van de auto incorrect zijn;
- indien de RDW de auto de status ‘wacht op keuren’ heeft gegeven;
- indien de kilometerstand verdacht is en/of niet overeenkomt de kilometerstand in de NAP-geschiedenis.
- indien de auto niet kan worden gevrijwaard door de RDW;
- zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van 247auto.nl kan worden gevergd;
- de Bieder in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surseance van betaling indient, om toepassing van de schuldsanering natuurlijke personen verzoekt, geconfronteerd wordt met een beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom;
Ontbinding geschiedt door middel van schriftelijke kennisgeving zonder rechterlijke tussenkomst.

20.2 Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van 247auto.nl op de Bieder onmiddellijk opeisbaar.

20.3 Indien 247auto.nl de overeenkomst op grond van de voorgaande gronden ontbindt, is 247auto.nl niet aansprakelijk voor enigerlei kosten of schadevergoeding.

20.4 Indien de ontbinding is toe te rekenen aan de Bieder, heeft 247auto.nl het recht schadevergoeding te vorderen voor de schade die indirect of direct daardoor is ontstaan.


Artikel 21. Ontbinding koopovereenkomst
21.1 Indien de Bieder een verplichting uit de Koopovereenkomst niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is de Opdrachtgever bevoegd de Koopovereenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.

21.2 Indien de Opdrachtgever een verplichting uit de Koopovereenkomst niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is de Bieder bevoegd de Koopovereenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.

Voorts is de Bieder bevoegd de Koopovereenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien:
- na het sluiten van de Koopovereenkomst de Biederomstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;
- de Opdrachtgever bij het sluiten van de Koopovereenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Koopovereenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
- onbekende gebreken en/of plaatschade
- zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de koopovereenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de koopovereenkomst in redelijkheid niet van de Bieder kan worden gevergd;
- de Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surseance van betaling indient, om toepassing van de schuldsanering natuurlijke personen verzoekt, geconfronteerd wordt met een beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom;
- de Opdrachtgever onder curatele wordt gesteld;
- de Opdrachtgever komt te overlijden.
Ontbinding geschiedt door middel van schriftelijke kennisgeving zonder rechterlijke tussenkomst.


21.3 Indien een der partijen de koopovereenkomst op grond van de voorgaande gronden ontbindt, zijn beide niet aansprakelijk voor enigerlei kosten of schadevergoeding.


Artikel 22. Overmacht
22.1 Een tekortkoming kan niet aan 247auto.nl of de Opdrachtgever worden toegerekend, daar de tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. In dit geval zijn de partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien.

22.2 Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop 247auto.nl geen invloed kan uitoefenen en waardoor 247auto.nl niet in staat is de verplichtingen na te komen.

22.3 Als overmacht opleverende omstandigheden worden o.a. beschouwd: werkstaking, uitsluiting, brand, waterschade, natuurrampen of andere van buiten komende onheilen, mobilisatie, oorlog, verkeersbelemmeringen,
blokkades, in- of uitvoerbelemmeringen of andere overheidsmaatregelen, stagnatie of vertraging in de aanvoer van grondstoffen of machineonderdelen, gebrek aan arbeidskrachten, alsmede elke omstandigheden, waardoor de normale gang in het bedrijf wordt belemmerd ten gevolge waarvan de nakoming van de Overeenkomst door 247auto.nl in redelijkheid niet van de Opdrachtgever mag worden verlangd.

22.4 247auto.nl heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat 247auto.nl zijn verbintenis had moeten nakomen.

22.5 In geval van overmacht zijn de partijen niet verplicht de Overeenkomst voort te zetten, noch gehouden tot enigerlei schadevergoeding.

22.6 Indien de situatie van overmacht van tijdelijke aard is, behoudt 247auto.nl zich het recht voor om de overeengekomen prestatie op te schorten voor de duur van de overmachtssituatie. In geval van blijvende overmacht 247auto.nl gerechtigd de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden.


Artikel 23. Aansprakelijkheid
23.1 247auto.nl is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door grove schuld of opzet van 247auto.nl.

23.2 247auto.nl is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.

23.3 Indien 247auto.nl aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van 247auto.nl beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar aan 247auto.nl uitkeert of tot maximaal € 1500.

23.4 247auto.nl is in geen geval aansprakelijk voor schade veroorzaakt door tekortkomingen van de door 247auto.nl ingeschakelde derden.


Artikel 24. Vrijwaring
24.1 De Bieder vrijwaart 247auto.nl voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan de Bieder toerekenbaar is, tenzij deze aanspraken het gevolg zijn van grove schuld of opzet van de kant van 247auto.nl en de Bieder aantoont dat hem ter zake geen enkel verwijt treft.

24.2 Indien 247auto.nl uit dien uit hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Bieder gehouden 247auto.nl zowel buiten als in rechte bij te staan. Alle kosten en schade aan de zijde van 247auto.nl en derden komen verder voor rekening en risico van de Bieder.


Artikel 25. Verjaringstermijn
25.1 Voor alle vorderingen en verweren jegens 247auto.nl en de door 247auto.nl (eventueel) ingeschakelde derden geldt, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, een verjaringstermijn van één jaar.

25.2 Het voorgaande is niet van toepassing op vorderingen en verweren die gegrond zijn op het niet beantwoorden van de afgeleverde zaak aan de Overeenkomst. In dit geval verjaren de vorderingen en verweren door verloop van twee jaar nadat de Bieder247auto.nl ingelicht heeft over het gebrek van de afgeleverde zaak.


Artikel 26. Intellectuele eigendom
26.1 247auto.nl behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.

26.2 247auto.nl behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijk informatie ter kennis van derden wordt gebracht.


Artikel 27. Klachten
27.1 Indien de Bieder en/of Opdrachtgever ontevreden is over de dienstverlening van 247auto.nl dient de Bieder en/of de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk een klacht in te dienen bij 247auto.nl. De Wederpartij dient een klacht uiterlijk binnen één maand nadat de veilig is gesloten bij in te dienen.
247auto.nl zal er naar streven de klacht binnen één maand af te handelen.


Artikel 28. Privacy
28.1 De gegevens en informatie die de Bieder aan 247auto.nl verstrekt, zal 247auto.nl zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren.

28.2 247auto.nl mag de persoonsgegevens van de Bieder gebruiken in het kader van de uitvoering van zijn leveringsplicht of het afhandelen van een klacht.

28.3 Het is 247auto.nl alleen toegestaan om de persoonsgegevens van de Bieder uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken, indien de Bieder hier uitdrukkelijke toestemming voor heeft verleend.

28.4 Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak 247auto.nl gehouden is vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken, en 247auto.nl zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is 247auto.nl niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling. Tevens is de Bieder niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van enige schade die hierdoor is ontstaan.

28.5 De Bieder gaat akkoord dat 247auto.nl de Bieder voor statistisch onderzoek of klanttevredenheidsonderzoek benadert. Wanneer de Bieder niet benaderd wil worden voor onderzoek, kan de Bieder dit kenbaar maken.

28.6 247auto.nl behoudt zich het recht voor de overige gegevens van de Bieder geanonimiseerd te gebruiken voor (statistisch) onderzoek, database en commerciële doeleinden.


Artikel 29. Cookies
29.1 Bij het bezoeken van onze website kan 247auto.nl informatie van de Bieder over het gebruik van de website verzamelen door middel van cookies.

29.2 De gegevens en informatie die de Bieder aan 247auto.nl verstrekt en 247auto.nl verzamelt, zal 247auto.nl zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren.

29.3 247auto.nl mag de persoonsgegevens van de Bieder gebruiken in het kader van de uitvoering van zijn leveringsplicht of het afhandelen van een klacht.

29.4 De informatie die 247auto.nl verzamelt middels cookies kan voor functionele en analytische doeleinden worden gebruikt.

29.5 Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak 247auto.nl gehouden is vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken, en 247auto.nl zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is 247auto.nl niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling. Tevens is de Bieder niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van enige schade die hierdoor is ontstaan.

29.6 247auto.nl behoudt zich het recht voor de gegevens van de Bieder geanonimiseerd te gebruiken voor (statistisch) onderzoek en database.


Artikel 30. Toepasselijke recht en geschillen
30.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij 247auto.nl partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Dit geldt ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien de Bieder zijn woonplaats in het buitenland heeft.

30.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.